Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hiernate noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen

1. Nederlands recht is van toepassing.

2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de

AVED daarvan afwijken.

3. De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover

schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen

gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer

en een consument (=-klant, natuurlijk persoon die niet handelt in

de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

4. De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de

overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de

overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant

op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze

verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op

reparatie respectievelijk vervanging.

5. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan

de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of

importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen

de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door

het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de

fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

6. De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte

product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn

betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband

met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd

mocht worden.

Betaling

7. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct

en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling

wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag

op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op

het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde

girobetaalkaarten of bankcheques.

8. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter

afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter

afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs

al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur.

Termijnen

9. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in

gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum

(fatale termijn).

Klachten

10. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de

ondernemer te worden ingediend.

11. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de

aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de

klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het

gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef

12. Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het

moment van de aflevering.

Niet afgehaalde producten

13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen –

waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer

aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet

meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft

nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen,

is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem

verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen

14. Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging

ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetrefende extra

kosten in rekening te brengen.

Incasso

15. Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering

overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle

daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de

ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van

het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de

wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht

16. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door

de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen,

transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen,

import- of handelsverboden.

Schadevergoeding

17. De door de klant geleden schade die het gevolg is van een

tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal

het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late

aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21

BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt,

indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is

gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering

en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van

de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien

deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan

het licht treedt. Schade als gevolg van – al dan niet in verband met

het verkochte – verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden

komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan

drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het

licht treedt.

18. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het

gevolg is van overmacht.

II Geschillen

Geschillencommissie

19. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de

totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak

doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement

Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil

is een vergoeding verschuldigd.

20. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in

behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst

overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan de

ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil

vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk

bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van

naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke

omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument

het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden.

21. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet

hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken

uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de

geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient

daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde

termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter

voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

22. Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke

regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de

Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de

vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De

ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor

de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag

bevoegde rechter.

23. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de

ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen,

te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens

de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde

burgerlijke rechter.

III UNETO-waarborg

24. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de

consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde

bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend

advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing

aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een

maximum van €-2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt

nimmer voor gevolgschade.